Технически ръководства

Успешно Внедряване на Продуктов Информационен Мениджмънт

Преглед на подхода използван от Адастра в множество проекти за управление на ключовите бизнес данни (Master Data Management) и продуктов информационен мениджмънт (Product Information Management – PIM), с фокус върху критичната тема за избора на ИТ инструменти. Представя един ефективен процес за избор на продуктов инструмент, минимизиращ риска за организацията ви в процеса на планиране на PIM инвестиция.

Новото Базел Капиталово Споразумение, Базел II: Перспективата на Бизнес Анализа

Новото капиталово Базел споразумение, известно още като Базел II, разпали нестихваща дискусия на тема управление на риска в глобалния финансов сектор. Цели томове се изписаха относно правилата и моделите за адресиране на риска, които да бъдат използвани за рисково сегментиране на портфолиото и определяне на нивото на оперативния риск, за установяване на необходия за алокиране капитал.

Този документ обобщава ключовите точки на споразумението, като се фокусира върху това какво всяка банка може да направи сега, за да се подготви за съвместимост с Базел II, по отношение на необходимия рипортинг, анализи и информация, която да предоставя.

Стойността на Корпоративния Модел на Данни

Корпоративният поглед върху данните е жизненоважен за постигане на ефективно споделяне на данните в организацията, за подобряване на качеството на данните, както и за изграждане на приложения за бизнес анализи, които предоставят контекст и смисъл. Научете как да наложите стратегическа архитектурна рамка и ясно дефиниран модел на данни.

Казус за Консолидиран Информационен Мениджмънт

Намалете разходите, увеличете ефикасността, намалете сложността и в същото време подобрете производителността на системите за бизнес анализи (Business Intelligence), интеграция на данни (Data Integration) и съхранение на данни, които организацията ви използва.

Корпоративен Информационен Мениджмънт за Комунални Услуги

В търсене на по-конкурентен и пазарно-ориентиран модел, енергийните компании имат нарастващи изисквания към информационните си системи, по отношение предоставянето на акуратна и навременна информация от широк кръг системи и метрики. Разработката на архитектурно решение е важна инвестиция за осигуряване на скалируемостта, необходима на една корпоративна информационна система, за контролиране на дългосрочните разходи и осигуряване значителна възвращаемост на инвестициите.

Гъвкав (Agile) Информационен Мениджмънт: Възможности и Клопки

Комплексните проекти за информационен мениджмънт могат да извлекат ползи от гъвкавостта на Agile-Scrum: подход, който работи рамо до рамо с бизнеса, на който служи, за доставяне на стойност и бърза реакция към промените. Този документ предоставя преглед на Agile-Scrum, както и уроците, научени от Гъвкав (Agile) проектите за информационен мениджмънт.

Метод „Интегрирана Персоналност”: Управление на Система за Раково Болни чрез Интеграция на Данни

Преглед на „Досие Свързана Персоналност” за проект за раково болни, разработен за раковия център на Онтарио. Целта: създаване на ключово досие на пациента, в склад за данни (Data Warehouse), което уникално и сигурно да идентифицира пациентите в множеството им допирни точки със здравната система, за наблюдение и анализ на ефективността на системата.

Управлявани (Managed) Услуги и Облачни Решения за Подобрена Производителност на Информационния Мениджмънт

Водещи доставчици на услуги с експертиза в информационния мениджмънт предлагат нарастващо атрактивни решения за адресиране на предизвикателствата на информационния мениджмънт пред днешните богати на информация организации: доказани методологии за управлявани услуги (managed services), експертни ресурси и по-ниски цени от тези на традиционните консултантски фирми.