Управление на данните на корпоративно ниво

Решения за управление на данните на корпоративно ниво: От Управление на информацията към съвършеното и познаване

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Ефективното управление на данните на корпоративно ниво (Data Governance) е съществено за запазване на качеството на данните, за системната адаптивност и скалируемост, позволявайки пълноценно използване на икономическата стойност на вашите данни.С развитието на всяка организация, експоненциално нарасват обемът и сложността на данните. Все повече нараства броя на взаимодействията на данните между различните звена и тяхното управление се превръща в предизвикателство. Необходим е единен и интегриран метод, за да се осигурят добра производителност, качество, рационално използване и скалируемост на вашите информационни системи.

Управлението на данните в своята същност е бизнес-ориентирано с оперативен характер, целящо постигане на разбираеми, използваеми и измерими резултати

ЦЕЛТА

Сложните технически и бизнес среди, включващи множество звена и системи, изискват подходяща организационна структура, която да се свързва с всички основни части на информационния мениджмънт в цялата организация. Управлението на данните установява и поддържа сътрудничество между бизнес единиците, като налага правила и стандарти за притежание, управление, дефиниране, разпространение и употреба на данните в организацията

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Всеки проект за управление на данните на корпоративно ниво (Data Governance) е уникален в зависимост от съответната организация, за която се осъществява. Започнете с увереност Вашия проект, като изберете опита и знанията, с които Адастра разполага, и се възползвайте от нашите оферти на фиксирани цени за изготвяне на първоначален анализ и оценка. Свържете се с нас, за да научите повече.

ПРЕДИМСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИТЕ НА КОРПОРАТИВНО НИВО (DATA GOVERNANCE)

  • Установено и формализирано корпоративно управление на критичните данни;
  • По-добро качество на данните, спомагащо за по-ниски загуби от осигуряване на качестовото за сложни проекти;
  • По-високо качество на мета-данните и на тяхната документация, допринасящи за по-бърз достъп, по-прецизни и подобрени резултати;
  • Налагане на стриктни изисквания и стандарти без нужда от постоянна намеса;
  • Посрещане на всички регулаторните изисквания и избягване на санкции;
  • Осигурява се единна версия на всички данни във Вашата организация.

ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ

Оценка на високо ниво на нуждите и възможностите

  • Визия, обективност, влияние върху компанията

Планиране и дефиниране на програми

  • Проучване, обхват и оформяне
  • Дефиниране на нуждите и приоритетите на организацията, основните функции и отговорности, структура, роли и планове

Поддръжка при имплементация

  • Планиране и поддръжка на стратегията чрез интегрирани процеси и процедури

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Предложение

Свържете се днес с нас, за да откриете как да станете част от еволюцията на информационния мениджмънт.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

За повече информация какво Адастра прави в сферата на управлението на данни на корпоративно ниво, може да изтеглите информационната ни брошура.