Публичен сектор

Информационeн мениджмънт в публичния сектор

Устойчивите общества винаги са били най-добре подготвени да управляват, съхраняват и разпространяват информация. Основните инструменти на едно правителство - технологичното развитие, законодателството, правосъдието и данъчната система, зависят от развитието, поддържането и достъпа до ефективни средства за управление на данни.

Правителствените ведомства и агенции са изправени пред предизвикателството да са в крак с последните тенденции в технологиите за обработка на информация и нарастващите по обем и сложност данни, с които съвременните организации се сблъскват.

Точно както Адастра е помогнала на водещи компании да разкрият пълния потенциал на своите информационни инвестиции, така и правителствените решения на Адастра помагат на обществените организации да осигурят достъпна, сигурна и достоверна информация.

ДОСТЪПНОСТ

Информацията е власт, а добро управление е отговорното използване и разпространяване на информация. В публичния сектор, информацията често се репликира по няколко пъти в припокриващи се системи с различни стандарти и процедури. Дори когато тези системи са достъпни, съществуват сериозни предизвикателства за тяхното интегриране.

Адастра използва всички модерни технологии и е с богат опит, не само в обновяването на съществуващи стари системи, но и в разработването на практически решения, които ефективно се справят с повече от един източник на информация.

СИГУРНОСТ

В противовес на достъпността на системите е тяхната сигурност. Акуратната информация относно граждани, доставчици на стоки и услуги, политически инициативи и служители е абсолютно необходима за работата на едно правителство. С достъпа до тази информация обаче идва и голямата отговорност да се гарантира нейната сигурност.

Адастра помага на организациите да разработят ефективни и лесни за използване портали, чрез които потребителите да получават нужната им информация в рамките на повишени изисквания за сигурност. В допълнение Адастра има богат опит в изграждането Модули от Данни (Data Marts) и Корпоративни Сладове от Данни (Enterprise Data Warehouses).

ДОВЕРИЕ

Фирмената информация трябва да бъде леснодостъпна за правилните хора и да е точна. Повече от десетилетие, Адастра предлага на бизнеса единни и надеждни източници на иформация и услуги за достоверна информация.

Административните решения на Адастра:

  • Управление на качеството на информацията (Information Quality Management);
  • Складиране на данни (Data Warehousing);
  • Управление на ключови данни (Master Data Management);
  • Бизнес анализи 2.0 (Business Intelligence 2.0);
  • Информационен обмен насочен към обслужването;
  • Корпоративни информационни услуги (Enterprise Data Services);
  • Мониторинг на бизнес активността (Business Activity Monitoring);
  • Управление на данни на корпоративно ниво (Data Governance).

Свържете се с нас

Открийте какво прави Адастра, за да помогне на публичните организации да работят по-добре.