Финансови услуги

Информационен мениджмънт в областта на финансовите услуги

В момента, повече от всякога, банките са под силен натиск. Постоянно еволюиращите регулаторни изисквания, нарастващите разходи, икономическият натиск и нарастващата конкуренция от нетрадиционни участници в банковата индустрия, създават високо- конкурентна бизнес среда за банки от всякакъв мащаб. В допълнение, потребителите както и бизнесът започват все повече да очакват нива на обслужване непосилни за традиционните продуктово-ориентирани модели, които много банки все още използват.

Адастра помага на организациите да намалят разходите си, да подобрят обслужването на клиентите, да увеличат печалбата, да спазват регулаторните изисквания и да намаляват риска с разнообразие от решения в областта на информационния мениджмънт, специално проектирани за нуждите на съвременната финансова индустрия.

Фокус върху клиента

Като доставчици на услуги, финансовите институции осъзнават, че клиентите им са в центъра на техния бизнес, но въпреки това, на практика, клиентите биват често третирани като множество от банкови сметки, отколкото като отделни индивиди със собствена история и специфични нужди. За да се постигне фокус върху нуждите на клиента, организациите трябва да използват ключови си оперативни канали, за да опознаят и обслужат клиенти си по-добре. Целите на организациите стремящи се към постигане на ориентиран към клиента бизнес модел включват: ефективно управление на клиентската информация, интегрирани и координирани канали за работа с клиентите и подобрена ефективност на основните бизнес процеси.

В Адастра използваме опита ни в областта на Data Warehousing (Складирането на Данни), Data Integration (Интеграцията на Данни), Data Quality (Качеството на Данни) и Master Data Management (Управление на Ключови Данни), за да помагаме на организациите да реализират своята клиентско-ориентирана визия.

СПАЗВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Съвременната регулаторна среда непрекъснато еволюира и се усложнява. В същото време санкциите за неспазванего на нормативните изисквания са по-строги от всякога. Организациите трябва да установят баланс между спазване на нормите и нуждата от минимизиране на пречките пред ежедневните бизнес операции.

Адастра осигурява на организациите лесен и удобен достъп до информацията изисквана от регулаторите, без да се нарушават типичните бизнес дейности

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Нуждата от една цялостна и прозрачна платформа за управление на риска е от жизнено важно значение, особено в трудни икономически времена. Когато се сблъскват с пазарни, кредитни и оперативни рискове, организациите трябва да са наясно с последиците върху резултата от всички бизнес дейности, чак до нивото на отделните транзакции.

Решенията на Адастра за управление на риска дават на организациите и техните служители достъп до информацията, от която те се нуждаят, за да могат своевременно да вземат информирани решения във всички сфери на риска.

СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

В областта на финансовите услуги, както и в други индустрии, консолидацията е непрекъснат процес. С появата на нови играчи на пазара, множество организации залязват в следствие на придобивания. Експертите на Адастра в областта на информационния мениджмънт предпазват възвръщаемостта на инвестициите на банките в процесите на сливане, като предлагат решения, осигуряващи плавен преход към единна, обединена корпорация. В резултат на това клиентите не са изложени на негативните ефекти от промяната, които са главна причина за провал на фирмените сливания и придобивания

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Разпространението в медиите на информация за пробиви в сигурността, правят клиентите все по-загрижени за неприкосновеността на личната им информация. Като притежатели на повече лична информация от компаниите в която и да е друга сфера и с оглед запазване на добрата си репутация, организациите предлагащи финансови услуги трябва да съхраняват тези данни надеждно. Адастра разработва технологии и решения целящи запазване както на конфиденциалността на данните, така и на изграденото доверие на клиентите.

ПРОЧЕТЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

За примери какво Адастра може да направи в областта на банковото дело изтеглете нашия бюлетин за персонализиране на Basel II.

Свържете се с нас

Вижте какво прави Адастра за водещите банки и застрахователни дружества и какво можем да направим за Вас.